Autor stránek

Autor stránek

Zde může být text o autorovi
Atlantida
Až vylezeš z lodi, jdi ke strážím a potom po schodech nahoru k jezírku. Odtud ke druhým strážím, a až si s nimi promluvíš, ukaž jim odznak. Poté vyběhni po schodech nahoru a asi v polovině nádvoří zahni doleva. Opět jdi po schodech nahoru a potom 2x doprava. Měl bys dojít k velké masivní bráně. Vstup dovnitř. Promluv si s Agathou a chvíli počkej. Do místnosti vtrhne Lascoyte a Meljanz a řeknou ti o zmizení královny. Vzápětí bude od tebe chtít Meljanz nalít víno. Odmítni ho. Znovu si promluv s Agathou a přijmi nabídku na

nalezení královny. Vrať se na nádvoří, pak po schodech dolů a doleva. Jdi po schodech nahoru a promluv si s ženou sedící u domu. Pak se vrať k místu, kde přistála tvá loď a odtud doleva pryč z paláce. Běž po pěšině a na rozcestí doprava. Jdi do chatrče a promluv si s rybářem. Ukaž mu svůj odznak a on ti dá na oplátku náušnici. Vrať se na rozcestí a pokračuj druhou cestou. Promluv si se strážemi a ukaž jim odznak. Moc je však nepokoušej! Potom se vrať do paláce. Před nádvořím tě však chytí princovi vojáci a odvedou tě k němu. Na jeho otázku odpověz záporně a až tě propustí, jdi za Agathou. Ukaž jí výsledek svého pátrání a jdi pryč.

Běž levou stranou a potkáš Garcelose. Promluv si s ním a pokračuj na nádvoří. Nalevo od schodiště bude čekat Lascoyt. Promluv si s ním a ukaž mu náušnici. Řekne ti o tajném spolku, dá ti amulet a odláká ti stráž. Vlez tedy do dveří a okamžitě jdi doleva. Počkej dokud neuslyšíš kroky a potom jdi do vedlejší místnosti a po schodech nahoru. Sochy lva si zatím nevšímej a jdi do výklenku napravo. Obejdi model sluneční soustavy a podívej se na kámen se třemi trojúhelníky. Klikami na bocích musíš točit tak, aby zlatý bod na Zemi, Měsíc a Slunce byly ve stejné rovině. Potom dej do tlamy lva amulet ovce a jdi do tajné místnosti. Na dveře použij náušnici a jdi do kobky. Oknem vylez ven a jdi doleva. Obejdi dům a až před sebou uvidíš sedícího muže, vyběhni po schodech vlevo. Běž až na okraj balkónu a seber květináč. Ten musíš hodit na čekajícího vraha pod sebou. Tuto akci však musíš důkladně naplánovat! Až muž půjde zleva doprava přibližně v půli cesty hoď květináč přímo nad něj. Teď jdi k vrahovi do uličky a vezmi si jeho vrhací nůž. Pak už do hospody u Červeného kohouta (dům s obrazem kohouta nad dveřmi).

Vstup dovnitř. Napětí by se dalo krájet, že? No nic. Promluv si s Lascoytem a počkej na Meljanze. Potom rychle vyběhni po schodech nahoru, nožem odřízni lano a zamiř si to na Meljanze. Uteč ven a na výzvu hlasu jdi doprava a 2x rovně. Opět oběhni dům a vlez do dvorku za železnými dveřmi (po levé straně). Promluv si s Agathou a potom seber žebřík. Ten opři o lavičku, vylez nahoru a trošku popojdi. Žebřík dej pod okno ze kterého jsi před chvílí vypadl, a vlez dovnitř. Vrať se do tajné místnosti, seber páčidlo a pošťourej se jím v díře nahoře nalevo od dveří. Najdeš jakousi sošku myši. Tu vlož do otvoru vedle kočičí tlamy, jejíž obraz je na protější stěně. Otevře se ti další tajný vchod. Promluv si s krysařem a přistup na jeho hru. Tady není co vymyslet. Prostě musíš najít královnu dřív než se to podaří soupeři. Až vyhraješ, znovu si promluv o princi Creonovi. Velmi kuriosním způsobem se dostaneš do galerie s delfínem a mořskou pannou. Jdi ke zdi na níž je trojúhelník a stiskni hvězdu na jeho vrcholu. Potom obejdi sousoší, seber z něj trojzubec a zahákni ho do otvoru ve stropě. Až si vyslechneš rozhovor, vrať trojzubec na své místo a znovu stiskni hvězdu. Pak odejdi pryč. Počkej, až uvidíš straž jít ke schodům a běž doleva. Tentokrát ne po schodech nahoru, ale chodbou až do palácové knihovny. Tam si dávej pozor hlavně na vrzání podlahy (nejvýše 2x). Opatrně jdi podél stěny, pak 2x doprava, až se dostaneš jednomu strážci za záda. Shoď na něj knihovnu a proklouzni až k oknu. Vyskoč ven a jdi za Agathou. Promluv si s ní, a až vás přepadne stráž, hoď po ní nůž. Naposledy si promluv s Agathou a vezmi si její náramek.

Vyjdi ze zahrady a zamiř do dvorku naproti. Za použití žebříku se opět dostaň do paláce a do místnosti se sochou lva. Běž na schody a až se ztiší kroky, jdi doprava a rovně. Na nádvoří jdi doprava a po své pravici bys měl mít další dveře. Vstup dovnitř, výtahem vyjeď nahoru a přeběhni most. Jdi k lodi nejblíže tvé levici a usaď se tam. Až tě probudí Hector, ukaž mu Agathin náramek.

Carbonek
Jdi pěšinou, na prvním rozcestí zaboč doleva, na druhém taky. Vstup do jeskyně vlevo od mostu. Uvnitř musíš vyřešit problém s hady. Oba musí mít hlavu ve stejném trojúhelníku a s každým trojúhelníkem lze pohnout jen jednou. Jinak však tento questík není příliš těžký. Až jej splníš, vlez do jámy. Vylezeš v krbu. Promluv si s kněžkou a ukaž jí odznak. Obejdi kovovou truhlu a otevři ji. Obleč si kněžské šaty a ze stolu seber láhev s pivem. Dej napít hlídači před vchodem a odejdi. Projdi podzemním komplexem až do místnosti, ze které vedou k jedněm dveřím čtyři chodbičky. Případné dotěrné hlídače uchláchol pivem. Jdi chodbou nejvíce vlevo a vyslechni rozhovor. Potom seber špalek, přijď k hlídači a prašti ho jím. Odtáhni ho do žaláře a promluv si s královnou. Z hlídače sundej šaty, obleč si je a ty své dej královně. Znovu si promluv s královnou. Oba se vraťte do kuchyně a utečte krbem. Proplujte vodou a vylezte z díry. Potom jděte vlevo po pěšině a držte se na hřebeni. Jděte k mostu a odtud k lodi. Promluv si s Hectorem. Teď začne legrace.

Přivolej na sebe vojáky a začni utíkat. Na prvních dvou rozcestích se dej vpravo, za říčkou také. Na poslední křižovatce zahni doleva do slepé uličky. Poslechni hlas a pak jdi skrz skálu. Promluv si se stařenou a oprav jí „slepičí stroj“. Potom 4x zatáhni za pravou šňůrku. Dostaneš další úkol. Možností jak poskládat v bludišti vejce a hady je několik, jedna z možností je na. Po zdolání tohoto úkolu dostaneš vak a instrukce.

Běž tedy k mostu a za ním doleva na hřeben. Po levici bude luk a šípy. Seber je a vrať se k mostu. Přejdi jej a za ním jdi 2x doleva a potom rovně. U řeky je balvan, na němž je vytesaný divočák. V tomto místě smoč v řece luk a šípy a pokračuj o lokaci dál na křižovatku pěti cest. Napni tětivu luku a čekej. Až kolem půjde divočák, střel jej (pokud se ti nedaří jej trefit, skus tohle: vystřel párkrát naprázdno a do místa dopadu šípu dej prst. Až půjde kolem divočák namiř trochu před něj, ale ve stejné rovině – pak vystřel). Až jej trefíš, vytáhni mu z nozder prsten a potom naplň vak zemí nasáklou krví. Oboje odnes stařeně. Pořádně si s ní promluv a pak se prospi. Až se probudíš, znovu si promluv se stařenou a s kněžkou. Potom vyjdi do lesa…

Atlantida
Promluv si s rybářem, jdi s ním do chatrče a vyspi se. Ráno jdi do paláce a směrem k Červenému kohoutovi. O lokaci dřív si promluv se sedící ženou. Jdi na dvorek vedle palácové zahrady a pomocí žebříku se starým známým dostaň do kobky. Běž do tajné místnosti a znovu vytáhni sošku myši z otvoru ve zdi a dej ji do dutiny vedle kočičí tlamy. Promluv si s krysařem a znovu si s ním zahraj hru. Nejdříve si pořádně zjisti, co které tlačítko dělá, pak už je to snadné. Až vyhraješ, dostaneš jakousi kuličku a skončíš v temné chodbě. Otoč se a do dutiny ve zdi vlož krysařovu kuličku. Zapamatuj si pořadí a barvu symbolů a jdi na druhý konec chodby. Tam tě čeká Meljanz a strážný. Rychle seber džbán po své levici a hoď jej strážnému. Potom proklouzni Meljanzovi pod nohama a zalez do dveří. Seber kopí opřené u dveří a zablokuj je jím.

Teď obejdi trůn a nastav všechna sklíčka tak, jak si je viděl v chodbě. Potom vstup do otvoru pod trůnem. Jdi doleva. Na konci chodby tě čekají čtyři malé skládačky. Po každém poskládání se objeví socha, jenž má někde u sebe schovaný další dílek skládačky (první socha ho má pod ocasem, druhá v podpaží a třetí na krku). U čtvrté sochy (mlok) otoč hlavou a vylez mu na jazyk. Jdi po schodech nahoru a potom doprava. Tam seber vidličku a běž opačným směrem. Obejdi strom a porýpej se vidličkou v zemi. Najdeš jakousi křišťálovou kouli. Jdi do místnosti se sochami a až si promluvíš se stařenou, běž do místnosti pod trůnem. Na pravé straně pod schody jsou dvě chodby – jdi tou vlevo. Na jejím konci je malé puzzle. Nejprve do něj vlož vidličku a teprve potom začni skládat. Až se dostaneš ven, jdi za rybářem. Dostaneš od něj podobiznu své dcery a krystal. Vrať se do paláce chodbou, kterou jsi přišel, budeš však muset překonat další puzzle. Jdi do místnosti pod trůnem a pokračuj poslední neprozkoumanou chodbou. Tam poskládej poslední puzzle a jdi do místnosti se sochou lva. Odtud obvyklým způsobem do kobky a ven.

Až obejdeš dům s dvorkem, promluv si s ženou stojící u schodiště. Pak se vydej za kněžkami. Promluv si s jednou z nich a požádej o Annu. Až ti Anna uteče, jdi za ní do hospody u Červeného kohouta. Tam si promluv se Servagem. Nejprve o Creonovi, pak o královně a nakonec o něm samotném. Pak vyběhni po schodech nahoru, vlez do dveří a až uslyšíš rozhovor, schovej se do dveří napravo. Po dalším rozhovoru se vrať na chodbu a přijmi Servagovu nabídku. Jdi do dveří napravo a řekni Servagovi o Creonovi a pak o Meljanzovi. Promluv si s Annou o jejím otci a nakonec se Servagem o jeho povýšení.

Venku Anně ukaž svůj odznak a krystal její matky. Za pomoci žebříku se dostaň do paláce a na nádvoří. Jdi k letounům. Nahoře schovej Annu do pytle, který najdeš na druhém konci místnosti. Ukecej strážného a jdi k lodi. Tam se usaď a odstartujte.

Země Bílého medvěda
Jdi do vesnice a promluv si s eskymáky. Ukaž jim náušnici. Zavede vás do iglú a ukáže ti historii svého lidu. Pak se však něco zvrtne…

Až se probereš, zkus jít k východu. Potom odřízni z rámu provaz a přivaž jej k dřevěné tyči ležící opodál. To celé zahákni o díru ve stropě a uteč. Jdi do iglú na protější straně vesnice. Tam budeš muset poskládat obrazce tak, aby se stejné symboly překrývaly a celek tvořil šesticípou hvězdu. Pak jdi dolů a doprava. Podívej se chystané obětováni Anny a rychle uteč. Oběhni místnost a zavři za sebou dveře. Potom seber ze sochy masku a nasaď si ji.

Oprosti Annu nožem z pout a řekni ji o oku sochy. Až se do něj podívá, začne vyjmenovávat obrazce. Ty musíš rychle najít stejný po obvodu podlahy a kliknout na něj. Zjeví se ti jakýsi příběh. Pak seber z oltáře sošku a běž pryč.

Anna se rozhodne zachránit eskymáky a tebe zanechá svému osudu. Jdi tedy k jeskyni – přibliž se k ní zleva – a až tě začne pronásledovat medvěd, okamžitě uteč. Oběhni jakousi ledovou kru a běž do jeskyně, kterou medvěd hlídal. Projdi ji a unes pilota.

Rapa Nui
Opusť loď a promluv si s náčelníkem. Potom jdi ke kamennému přístřešku a nech rozhodnout Kraby osudu. Až vyhraješ a pilot bude potrestán, vezmi z přístřešku provaz a běž k padlé soše. Tam si pořádně promluv s náčelníkem, a až přijede Hector, i s ním. Pak obvaž provazem sochu a zkoušej sochu zvedat tak dlouho, dokud ván náčelník nenabídne pomoc. Jdi tedy k domorodcově lodi a požádej jeho dceru o pomoc. Potom si promluv s náčelníkem a nech tu Hectora jako rukojmí.

Murie
Na ostrově jdi pořád rovně, až dojdeš k desce s rozházenými sochami. Ty musíš správně poskládat. Potom vstup do jeskyně. jdi do libovolné místnosti, pak dej přadleně křišťálovou kouli a znovu vstup do místnosti.

V další lokaci klikni 2x na krychli a až ti zjeví příběh, pořádně si s ní promluv. Dostaneš od ní kuličku. Otoč se o 180° a klikni na jeden z kamenů na podlaze. Obejdi římsu, sjeď dolů a seber další kuličku u dveří. Jdi do vedlejší místnosti, seber berlu a vrať se. Obejdi jehlan a najdi na jeho povrchu žlutou hvězdu. Do ní vlož berlu a na dráhu nad plamenem dej jednu kuličku. Pak jdi do jámy. Tam vezmi krychli, jdi k letadlu a „magickou rukou“ jej nastartuj. Atlantida
Běž za rybářem a promluv si s ním. Potom nastup do své lodi a jeď za Creonem. Nedbej výhružek a na palubě jdi za Annou. Nožem ji osvoboď z pout a až na vás půjde Meljanz, uskoč na stranu. Pak oba naskočte do lodi a leťte do paláce. Jdi do knihovny a vylez do patra. Kostře seber z lebky symbol oka a běž do galerie. Tam dej symbol delfínovi do oka.

V podzemí budeš muset zdolat minotaurovo bludiště. Pomocí ti budiž, že se nesmíš přiblížit k Minotaurovi – mezi tebou a ním je vždy past. Až se dostaneš do středu bludiště, potkáš Creona. Na jeho prapodivný stroj použij svou magickou ruku a utíkej za ním. Magickou ruku použij i na Železnou hlavu a uteč. Ze země seber kuličku a hoď ji po stvůře. No a to je konec.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one